Information om behandling av personuppgifter
Den 25 maj 2018 ska EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och den nya svenska dataskyddslagen vara implementerad hos alla som hanterar personuppgifter. GDPR, som står för General Data Protection Regulation, ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL).

Den här informationen syftar till att förklara hur förenignen Katthemmet Oskarshamn hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till Katthemmetoskarshamn@outlook.com.

Personuppgiftsansvarig

Föreningen Katthemmet Oskarshamn är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med kontakterna mellan dig och oss. Kontaktuppgifter till Katthemmet Oskarshamn är följande.

Katthemmet Oskarshamn
Herrgårdsvägen 22
572 37

0491-18815

katthemmetoskarshamn@outlook.com

 

Ändamål och rättslig grund för behandling

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera uppdraget vi har i vår verksamhet, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter har sin rättsliga grund i bland annat dataskyddsförordningen samt bokföringslagen.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av GDPR, rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot behandling.

I vissa fall kan det vara så vi inte kommer kunna fullfölja din begäran, men i sådana fall kommer vi informera dig om varför. Ibland kan legala skyldigheter hindra oss från att till exempel radera personuppgifter efter begäran. Vi kan dock begränsa behandlingen av personuppgifterna till att bara uppfylla den legala skyldigheten.

 

 Rätten att lämna klagomål

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Om du har några anmärkningar på föreningen Katthemmet Oskarshamns behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter till Datainspektionen är:
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se